Оставьте ваши контакты и наш консультант свяжется с вами

 

Що таке заочне рішення суду?

Laptop in classic library with books in background series

З метою забезпечення ефективності, оперативності та своєчасності цивільного судочинства правова система України застосовує заочне провадження у цивільних справах.

Заочне провадження відповідно до цивільного процесуального законодавства України є особливим порядком розгляду та вирішення цивільної справи за відсутності відповідача, належним чином повідомленого про час та місце судового розгляду, від якого не надійшло повідомлення про причини неявки або зазначені ним причини визнані неповажними, та якщо позивач не заперечує проти такого вирішення справи, з ухваленням заочного рішення.

Відповідно до частини 1 статті 228 Цивільного процесуального кодексу України заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача.

Частиною 2 ст. 228 ЦПК України встановлено, що заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії. Читать далее…

Порядок перегляду заочного рішення суду у цивільній справі

Symbol of law and justice in the empty courtroom, law and justice concept.

Умови проведення заочного розгляду справи та порядок заочного розгляду справи передбачені ст.ст. 224-225 ЦПК України.

У разі неявки в судове засідання відповідача, який належним чином повідомлений і від якого не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності або якщо повідомлені ним причини неявки визнані неповажними, суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів, якщо позивач не заперечує проти такого вирішення справи.

У разі участі у справі кількох відповідачів заочний розгляд справи можливий у випадку неявки в судове засідання всіх відповідачів. У разі зміни позивачем предмета або підстави позову, зміни розміру позовних вимог суд відкладає судовий розгляд для повідомлення про це відповідача.

Про заочний розгляд справи суд постановляє ухвалу. Розгляд справи і ухвалення рішення проводяться за загальними правилами з винятками і доповненнями, встановленими Цивільним процесуальним кодексом України. Читать далее…

Коли можна звернутися до Верховного Суду України у господарському процесі?

155731521

Сторона по справі може звернутися до Верховного Суду України з заявою про перегляд рішень господарських судів, наприклад, якщо має місце неоднакове застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що спричинило до ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах, або якщо рішення господарських судів не відповідають висновку Верховного Суду України щодо застосування у подібних правовідносинах норм матеріального права.

Це найпоширеніші випадки, за якими звертаються учасники судових процесів до Верховного Суду України.

Заява до ВСУ подається після перегляду в касаційному порядку.

Відповідно до ст. 111-16 Господарського процесуального кодексу України заява про перегляд судових рішень господарських судів може бути подана виключно з таких підстав: Читать далее…

Чи є спір за позовом податкового органу, що пов’язаний з припиненням господарського товариства та визнанням недійсними його установчих документів, корпоративним спором?

435154872232187526

Не всі спори про припинення господарського товариства та визнанням недійсними його установчих документів є корпоративними спорами.

Такий висновок є вірним з того, що органи фіскальної служби не є учасниками корпоративних правовідносин по відношенню до учасників (засновників) господарського товариства.

У випадку, коли позивачем у справі виступає суб’єкт владних повноважень, яким є податкові органи держави, такі спори віднесено до юрисдикції адміністративних судів.

За пунктом 5 частини 2 статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України юрисдикція адміністративних судів поширюється на публічно-правові спори, зокрема спори за зверненням суб’єкта владних повноважень у випадках, встановлених Конституцією та законами України.

З огляду на підстави і предмет позову такий спір не підлягає вирішенню в господарському суді. До категорії корпоративних не належать спори про визнання недійсними установчих документів господарського товариства та припинення юридичної особи, які порушуються за позовами суб’єктів владних повноважень, що здійснюють контроль за діяльністю юридичної особи, а також органів, що здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб.

Відповідна правова позиція неодноразово підтверджувалася практикою судів та знайшла своє закріплення у листі Верховного суду України від 01.08.2007 р. «Практика розгляду судами корпоративних спорів» та постанові Пленуму Вищого господарського суду України від 25 лютого 2016 року № 4 «Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин».

Виклик та допит свідків у цивільній справі

x_fb7acf6532489545

Під час вирішення цивільної справи у суді нерідко виникає питання про необхідність залучення свідків, тобто осіб, які можуть підтвердити якість обставини, що мають значення у справі.

У відповідності до ч. 1 ст. 50 ЦПК України свідком може бути кожна особа, якій відомі будь-які обставини, що стосуються справи.

Показання свідка – це повідомлення про відомі йому обставини, які мають значення для справи (ст. 63 ЦПК України).

Обставини, які мають значення для вирішення зазначеної справи, можуть бути підтверджені показаннями свідків, що згідно зі ст.ст. 57, 59 ЦПК України є допустимими доказами по справі.

Згідно зі ст. 10 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Суд сприяє всебічному і повному з’ясуванню обставин справи. Читать далее…

Про підвідомчість у справах щодо купівлі-продажу часток у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю

1723,0549845130У питаннях щодо прав на частку у статутному капіталі господарського товариства існує певна неточність щодо того, до якого суду слід звертатися: господарського суду чи суду загальної юрисдикції. У цій консультації розглянемо питання підвідомчості у стравах про право за договорами купівлі-продажу часток у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю.

Отже, за змістом ч. 1 та ч. 2 статті 5 ЦПК України суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи щодо: захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин; інших правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться за правилами іншого судочинства. Законом може бути передбачено розгляд інших справ за правилами цивільного судочинства.

Отже, в порядку цивільного судочинства можуть розглядатися будь-які справи, у яких хоча б одна зі сторін є фізичною особою, якщо їх вирішення не віднесено до інших видів судочинства.

Разом з тим, згідно з п. 4 ч. 1 ст. 12 ГПК України господарським судам підвідомчі, зокрема справи, що виникають з корпоративних відносин у спорах між юридичною особою та її учасниками (засновниками, акціонерами, членами), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами, членами) юридичної особи, пов’язаними із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності такої особи, крім трудових спорів. Читать далее…

Порушення норм процесуального права як підстава для оскарження рішення суду в апеляційному порядку

Decorative Scales of Justice in the Courtroom

Відповідно до приписів пп. 1, 3 та 4 ч. 1 ст. 309 ЦПК України підставами для скасування рішення суду першої інстанції і ухвалення нового рішення або зміни рішення є неповне з’ясування судом обставин, що мають значення для справи, невідповідність висновків суду обставинам справи, порушення або неправильне застосування норм матеріального або процесуального права.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 ЦПК України порушення норм процесуального права можуть бути підставою для скасування або зміни рішення, якщо це порушення призвело до неправильного вирішення справи.

У разі, якщо, на думку сторони у справі, судом першої інстанції належним чином не досліджено додані сторонами докази у справі або суд не перевірив якісь обставини, що мають істотне значення для вирішення справи, то це свідчить про те, що рішення постановлене судом першої інстанції без належного дослідження доказів, які покладено в обґрунтування постановленого рішення. Читать далее…

Що таке строк позовної давності?

445737-650

З позовною давністю зустрічається кожна особа, що вирішила звернутися до суду.

Статтею 256 Цивільного кодексу Країни встановлено, що позовна давність – це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

Цивільним законодавством передбачено загальну та спеціальну позовну давність.

Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.

Спеціальна позовна давність може встановлюватися законом для окремих видів вимог, наприклад, скорочена (наприклад, в один рік) або більш тривала порівняно із загальною позовною давністю.

Позовна давність в один рік застосовується у таких випадках: Читать далее…