Оставьте ваши контакты и наш консультант свяжется с вами

 

Правова природа статуту господарського товариства: чи є він правочином у розумінні цивільного законодавства

Statue of Lady Justice with law books

Судова практика має чималу кількість спорів про визнання недійсним статуту господарського товариства виходячи з міркувань, що статут є правочином, оскільки він є дією учасників товариства, спрямованою на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків, пов’язаних із участю в товаристві, а тому може бути визнаний недійсним у судовому порядку за положеннями Цивільного кодексу України щодо недійсності правочину. Спробуємо розібратися з цим питанням.

Частиною 2 статті 87 ЦК України передбачено, що установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до частини 1 статті 82 Господарського кодексу України установчим документом повного товариства і командитного товариства є засновницький договір, а установчим документом акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю і товариства з додатковою відповідальністю є статут.

За приписами п. 1 та п. 2 статті 202 Цивільного кодексу України правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. Правочини можуть бути односторонніми та дво- чи багатосторонніми (договори). Читать далее…

Чи є спір за позовом податкового органу, що пов’язаний з припиненням господарського товариства та визнанням недійсними його установчих документів, корпоративним спором?

435154872232187526

Не всі спори про припинення господарського товариства та визнанням недійсними його установчих документів є корпоративними спорами.

Такий висновок є вірним з того, що органи фіскальної служби не є учасниками корпоративних правовідносин по відношенню до учасників (засновників) господарського товариства.

У випадку, коли позивачем у справі виступає суб’єкт владних повноважень, яким є податкові органи держави, такі спори віднесено до юрисдикції адміністративних судів.

За пунктом 5 частини 2 статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України юрисдикція адміністративних судів поширюється на публічно-правові спори, зокрема спори за зверненням суб’єкта владних повноважень у випадках, встановлених Конституцією та законами України.

З огляду на підстави і предмет позову такий спір не підлягає вирішенню в господарському суді. До категорії корпоративних не належать спори про визнання недійсними установчих документів господарського товариства та припинення юридичної особи, які порушуються за позовами суб’єктів владних повноважень, що здійснюють контроль за діяльністю юридичної особи, а також органів, що здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб.

Відповідна правова позиція неодноразово підтверджувалася практикою судів та знайшла своє закріплення у листі Верховного суду України від 01.08.2007 р. «Практика розгляду судами корпоративних спорів» та постанові Пленуму Вищого господарського суду України від 25 лютого 2016 року № 4 «Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин».

Про підвідомчість у справах щодо купівлі-продажу часток у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю

1723,0549845130У питаннях щодо прав на частку у статутному капіталі господарського товариства існує певна неточність щодо того, до якого суду слід звертатися: господарського суду чи суду загальної юрисдикції. У цій консультації розглянемо питання підвідомчості у стравах про право за договорами купівлі-продажу часток у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю.

Отже, за змістом ч. 1 та ч. 2 статті 5 ЦПК України суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи щодо: захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин; інших правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться за правилами іншого судочинства. Законом може бути передбачено розгляд інших справ за правилами цивільного судочинства.

Отже, в порядку цивільного судочинства можуть розглядатися будь-які справи, у яких хоча б одна зі сторін є фізичною особою, якщо їх вирішення не віднесено до інших видів судочинства.

Разом з тим, згідно з п. 4 ч. 1 ст. 12 ГПК України господарським судам підвідомчі, зокрема справи, що виникають з корпоративних відносин у спорах між юридичною особою та її учасниками (засновниками, акціонерами, членами), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами, членами) юридичної особи, пов’язаними із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності такої особи, крім трудових спорів. Читать далее…

Перейменування міста та вулиці: протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю (ЗРАЗОК)

Читать далее…

Протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю при зміні зареєстрованого місця проживання учасника (ЗРАЗОК)

Читать далее…

Протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю при зміні видів діяльності (ЗРАЗОК) Читать далее…

Визнання рішення загальних зборів учасників господарського товариства недійсним

%d0%b5%d1%80fotolia_2926%d1%837_m0

Чинним законодавством України визначено підстави для визнання недійсними правочинів. Правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків.

Розглянемо у цій консультації питання про можливість визнання недійсними актів органів юридичної особи, зокрема, рішень загальних зборів учасників господарського товариства.

Частиною 5 статті 98 Цивільного кодексу України передбачено, що рішення загальних зборів може бути оскаржене учасником товариства до суду. Отже, цивільним законодавством передбачено право учасника товариства на оскарження рішення загальних зборів до суду, проте не встановлено підстав для визнання рішення загальних зборів недійсним.

Визначення недійсного правочину наводиться у ст. 215 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ). Підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами 1-3, 5 та 6 статті 203 ЦКУ, а саме:

  • зміст правочину не може суперечити ЦКУ, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам;
  • особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності;
  • волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі;
  • правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним;
  • правочин, що вчиняється батьками (усиновлювачами), не може суперечити правам та інтересам їхніх малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей.

Читать далее…

Керівництво підприємства відмовляє учаснику в отриманні інформації про господарську діяльність цього підприємства за певний період. Яку інформацію про діяльність господарського товариства мають право отримувати його учасники? Чи можна через суд зобов’язати виконавчий орган товариства надати необхідну учаснику (засновнику) інформацію?

%d1%82%d0%bc%d1%80%d0%bf%d0%b0%d0%betitle391418276

Пунктом 5 частини 1 статті 116 Цивільного кодексу України передбачено, що учасники господарського товариства мають право у порядку, встановленому установчим документом товариства та законом, одержувати інформацію про діяльність товариства у порядку, встановленому установчим документом.

Відповідно до ч. 1 ст. 88 Господарського кодексу України учасники господарського товариства мають право одержувати інформацію про товариство. На вимогу учасника товариство зобов’язане надати йому для ознайомлення річні баланси, звіти про фінансово-господарську діяльність товариства, протоколи ревізійної комісії, протоколи зборів органів управління товариства тощо.

Аналогічні приписи передбачені пунктом «г» ст. 10 Закону України «Про господарські товариства»: учасники товариства мають право одержувати інформацію про діяльність товариства. На вимогу учасника товариство зобов’язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти товариства про його діяльність, протоколи зборів.

Слід зазначити, що чинним законодавством України не передбачено відповідальність за ненадання інформації про діяльність товариства або надання недостовірної інформації з цього приводу. До того ж, на законодавчому рівні не врегульовано питання щодо процедури, обсягів та строків надання цієї інформації, а також щодо періоду часу, за який учасник може вимагати надання відповідних відомостей. Читать далее…

Чи можна рішенням суду зобов’язати підприємство нарахувати та виплатити дивіденди учаснику товариства з обмеженою відповідальністю?

ormkipnnpinp1348061715

Порядок нарахування та виплати дивідендів у товаристві з обмеженою відповідальністю визначений статтями 10, 41, 59 Закону України «Про господарські товариства», ст. 158 Цивільного кодексу України.

Учасники товариства мають право брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з учасників мають особи, які є учасниками товариства на початок строку виплати дивідендів (пункт «б» частини 1 статті 10 Закону України «Про господарські товариства»).

Питання про затвердження порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів) віднесено до компетенції вищого органу (загальних зборів) товариства з обмеженою відповідальністю (пункт «д» частини п’ятої статті 41 та статтею 59 Закону України «Про господарські товариства»). Читать далее…

Правовий режим майна одного з подружжя для здійснення підприємницької діяльності: правова позиція Верховного суду України

Питання розпорядження майном, право власності на яке виникло у шлюбі, є вельми актуальним.

З цього питання є досить поширена практика.justice1

Правова позиція Верховного суду України з цього приводу викладена, наприклад, у постанові від 2 жовтня 20113 року у справі № 6-79цс13 та є обов’язковою для судів.

Із змісту нормативних положень глав 7 та 8 Сімейного кодексу України (далі – СК) власність у сім’ї існує у двох правових режимах: спільна сумісна власність подружжя та особиста приватна власність кожного з подружжя, залежно від якого регулюється питання розпорядження таким майном.

Підстави набуття права спільної сумісної власності подружжя (тобто перелік юридичних фактів, які складають підстави виникнення права спільної сумісної власності на майно подружжя) визначені в ст. 60 СК України.

За змістом цієї норми майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловіку на праві спільної сумісної власності.

Таким чином, належність майна до спільної сумісної власності подружжя визначається не тільки фактом придбання його під час шлюбу, але і спільністю участі подружжя коштами або працею в набутті майна. Читать далее…