Оставьте ваши контакты и наш консультант свяжется с вами

 

Позовна давність у спорах про стягнення заробітної плати

000-940148_35523

Визначення поняття позовної давності наводиться у ст. 256 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), відповідно до якої позовна давність – це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Позовна давність може бути загальною (тривалістю у три роки) та спеціальною (скорочена або більш тривала порівняно із загальною позовною давністю).

Порядок обчислення та перебігу позовної давності визначається ст.ст. 253-255 та 260-267 ЦК України.

У трудовому праві України строки звернення до суду за вирішенням трудових спорів встановлені статтею 233 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України), відповідно до ч. 2 якої у разі порушення законодавства про оплату праці працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати без обмеження будь-яким строком.

Про строки позовної давності при стягненні сум індексації заробітної плати ми вже розповідали у своїй консультації.

У цій статті розглянемо особливості застосування строків позовної давності у спорах про стягнення заробітної плати та її складових. Читать далее…

Чи можна працевлаштувати на посаду секретаря на умовах неповного робочого часу студентку, яка є громадянкою іншої держави?

inostraci_studenty-1

Статтею 26 Конституції України визначено, що іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України, — за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України.

Відповідно до ч. 3 ст. 3 Закону України «Про зайнятість населення» іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, яких визнано в Україні біженцями, яким надано притулок в Україні, яких визнано особами, що потребують додаткового захисту, яким надано тимчасовий захист, а також ті, що одержали дозвіл на імміграцію в Україну, мають право на зайнятість на підставах і в порядку, встановлених для громадян України. Іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для працевлаштування на визначений строк, приймаються роботодавцями на роботу на підставі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, виданого в порядку, визначеному цим Законом, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Пунктом 4 частини 4 статті 50 Закону України «Про зайнятість населення» передбачено, що роботодавці мають право застосовувати працю (послуги) іноземців та осіб без громадянства в порядку, визначеному законом. Читать далее…

Як нараховувати проценти річних на суму боргу за договором?

Finger Pressing Button on Calculator

У разі порушення боржником грошового зобов’язання до нього може бути застосований припис частини 2 статті 625 Цивільного кодексу України, згідно з яким боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Слід зазначити, що, по-перше, сторони у договорі можуть зменшити або збільшити передбачений законом розмір процентів річних. Тобто розмір ставки, на яку збільшено проценти річних, слід вважати іншим розміром процентів, якщо укладеним сторонами договором передбачено збільшення розміру процентів у зв’язку з простроченням сплати боргу.

По-друге, три проценти річних від простроченої суми (або інший передбачений сторонами договору розмір процентів) не мають характеру штрафних санкцій і є способом захисту майнового права та інтересу кредитора шляхом отримання від боржника компенсації (плати) за користування ним коштами, належними до сплати кредиторові. Тобто нарахування процентів річних можна здійснювати паралельно з нарахуванням неустойки (штрафу, пені). Читать далее…

Чи потрібно сплачувати податок на доходи фізичних осіб у разі отримання спадщини від батька?

10371

Податок на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) належать до загальнодержавних податків.

Чинним законодавством України встановлено різні ставки ПДФО: 0%, 5% або 18%.

Ставки ПДФО для спадкоємців існують різні, залежно від того, до якої категорії спадкоємців відноситься член сім’ї спадкодавця: податковим законодавством передбачено перший або другий ступінь споріднення.

Оподаткування доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав регулюється статтею 174 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

У підпункті 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 ПКУ визначено, що членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені. Інші члени сім’ї фізичної особи вважаються такими, що мають другий ступінь споріднення.

Об’єкти спадщини оподатковуються за нульовою ставкою вартість власності, що успадковується членами сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення (підпункт 174.2.1 пункту 174.2 ст. 174 ПКУ).

Про перспективи встановлення факту проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу, якщо чоловік або жінка перебувають в іншому шлюбі

avvocat

Статтею 74 Сімейного кодексу України регулюється право на майно жінки та чоловіка, які проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі. З аналізу цієї статті випливає, що майно, набуте жінкою та чоловіком, які проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, належить їм на праві спільної сумісної власності подружжя.

Це означає, що при застосуванні ст. 74 Сімейного кодексу України слід виходити з того, що указана норма поширюється на випадки, коли чоловік і жінка не перебувають у будь-якому іншому шлюбі та між ними склалися усталені відносини, що притаманні подружжю.

Цей правовий висновок викладеній у постанові Верховного Суду України від 20 лютого 2012 року, який відповідно до ст. 360-7 ЦПК України є обов’язковим для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права.

Розберемося більш детально.

Отже, шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у органі державної реєстрації актів цивільного стану (частина 1 статті 21 СК України). Читать далее…

Особливості встановлення юридичного факту проживання чоловіка та жінки однією сім’єю без реєстрації шлюбу та поділу спільно набутого у цей період майна

family-law

Ситуації спільного проживання чоловіка та жінки без реєстрації відносин дедалі зустрічається все частіше. З юридичної точки зору такі випадки є проблематичними у тому випадку, коли між ними виникає спір щодо майна, набутого у період спільного проживання.

Варто зазначити, що пошук правильного шляху захисту прав будь-кого з цих осіб залежить від того, коли виникло право власності на спірне майно: до набрання чинності нині діючого Сімейного кодексу України або після цього.

У цій консультації розглянемо випадок коли такий спір виникає щодо майна, право власності на яке виникло до набуття чинності Сімейним кодексом України (тобто до 01 січня 2004 року).

Отже, якщо спірне майно було придбане внаслідок спільної праці членів сім’ї – сторін у справі, то згідно із частиною першою статті 17 Закону України «Про власність» це майно є їхньою спільною сумісною власністю.

Відповідно до роз’яснень Пленуму Верховного Суду України, що містяться в пункті 12  Постанови № 16 від 12 червня 1998 року  «Про застосування судами деяких норм Кодексу про шлюб та сім’ю України» (у редакції, яка була чинною на момент спірних правовідносин), спори про поділ майна осіб, які живуть однією сім’єю, але не перебувають у зареєстрованому шлюбі, мають вирішуватися згідно з пунктом 1 статті 17 Закону України «Про власність», відповідних норм ЦК Української РСР та з урахуванням пункту 5 постанови Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 1995 року № 20 «Про судову практику у справах за позовами про захист права приватної власності». Правила статей 222829 КпШС України в цих випадках не застосовуються. Читать далее…

Народження дитини в Криму: як отримати українське свідоцтво про народження

090cd9a13865d441161aa1980cdd6b55З проблемою реєстрації дитини, народженої на тимчасово окупованій території, стикаються сотні громадян України. Батьки, що зберегли українське громадянство та бажають отримати таке ж громадянство для своєї дитини, стали «заручниками ситуації». Медичні довідки, що видаються медичними закладами на тимчасово окупованій території та засвідчують факт народження дитини, відповідно до українського законодавства не породжують юридичних наслідків, а отже на підставі них в Україні не можуть бути видані свідоцтва про народження дитини. Розглянемо, що можна зробити у такому випадку.

Для вирішення такого питання батькам доведеться звертатися до суду з заявою про встановлення факту народження дитини.

Статтею 144 Сімейного кодексу України передбачено обов’язок батьків зареєструвати народження дитини в органі державної реєстрації актів цивільного стану. Так, згідно з ч. 1, 3 та 4 ст. 144 СК України батьки зобов’язані невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня народження дитини, зареєструвати народження дитини в органі державної реєстрації актів цивільного стану. Невиконання цього обов’язку є підставою для покладення на них відповідальності, встановленої законом. Реєстрація народження дитини провадиться органом державної реєстрації актів цивільного стану з одночасним визначенням її походження та присвоєнням прізвища, імені та по батькові. Реєстрація народження дитини засвідчується свідоцтвом про народження, зразок якого затверджує Кабінет Міністрів України. Читать далее…