Оставьте ваши контакты и наш консультант свяжется с вами

 

Фінансова відповідальність за невиплату заробітної плати (виплату не в повному обсязі) або за порушення строків її виплати

12545458825834

Українська влада, маючи за мету вивести заробітні плати «з тіні», прикладає чималих зусиль для легалізації фонду оплати праці у країни. Задля цього, у тому числі, було прийнято відповідний закон – Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці», яким введено значні штрафні санкції для роботодавців, які порушують законодавство про працю, та внесено відповідні зміни до статті 265 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України).

Частиною 1 ст. 265 КЗпП України встановлено, що посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, винні у порушенні законодавства про працю, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

У разі порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі роботодавці (юридичні та фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю) несуть відповідальність у вигляді штрафу у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення.

У разі недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці роботодавці несуть відповідальність у вигляді штрафу у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

Позовна давність у кредитних відносинах

Відповідно до ст. 610 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України)  порушенням зобов’язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання (неналежне виконання).

3255228++

Якщо в зобов’язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов’язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події (ч. 1 ст. 530 ЦК України).

Відповідно до ст. 256 ЦК України позовна давність – це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові (ч. 4 ст. 267 ЦК України).

Перебіг загальної і спеціальної позовної давності починається з дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила (ч. 1 ст. 261 ЦК України).

За зобов’язаннями з визначеним строком виконання перебіг позовної давності починається зі спливом строку виконання. За зобов’язаннями, строк виконання яких не визначений або визначений моментом вимоги, перебіг позовної давності починається від дня, коли у кредитора виникає право пред’явити вимогу про виконання зобов’язання. Якщо боржникові надається пільговий строк для виконання такої вимоги, перебіг позовної давності починається зі спливом цього строку (ч. 5 ст. 261 ЦК України). Читать далее…

Стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів

Обов’язок батьків утримувати дитину передбачений статтею 180 Сімейного кодексу України (далі – СК), згідно з якою батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття.

10921

Способи виконання батьками обов’язку утримувати дитину визначаються за домовленістю між ними. За домовленістю між батьками дитини той із них, хто проживає окремо від дитини, може брати участь у її утриманні в грошовій і (або) натуральній формі. За рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти) присуджуються у частці від доходу її матері, батька і (або) у твердій грошовій сумі (частини 1-3 ст. 181 СК).

Аліменти на дитину присуджуються за рішенням суду від дня пред’явлення позову. Аліменти за минулий час можуть бути присуджені, якщо позивач подасть суду докази того, що він вживав заходів щодо одержання аліментів з відповідача, але не міг їх одержати у зв’язку з ухиленням останнього від їх сплати. У цьому разі суд може присудити аліменти за минулий час, але не більш як за три роки.

Отже, якщо особу зобов’язано сплачувати аліменти, а ця особа ухиляється від їх сплати, та внаслідок невиконання цією особою судового рішення за нею утворилась заборгованість із виплати аліментів, постає питання про можливість стягнення з неї неустойки відповідно до ст. 196 СК. Читать далее…

Позов про стягнення аліментів на неповнолітню дитину: що важливо зазначити

Нажаль, часто-густо у житті трапляється, що після розлучення той з батьків, з ким діти не проживають після розірвання шлюбу, припиняє надавати матеріальну допомогу на виховання та утримання дітей.

1909593-600-600

У такому випадку постає питання про необхідність подання до суду позовної заяви про стягнення аліментів на неповнолітню дитину (дітей).

Зупинимось на питання, про що варто зазначити у такому позові та на чому закцентувати увагу.

Згідно з вимогами ст. 180 Сімейного кодексу України (далі – СК України) батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття.

Відповідно до ч. 1 ст. 182 СК України, при визначенні розміру аліментів судом враховується стан здоров’я та матеріальне становище дитини, стан здоров’я та матеріальне становище платника аліментів, наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина; інші обставини, що мають істотне значення.

Частино 2 ст. 182 СК України визначено, що мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, за винятком випадків, передбачених статтею 184 цього Кодексу. Читать далее…

Про можливість надання працівнику відпустки без збереження заробітної плати більше 15 календарних днів на рік

Статтею 84 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) передбачено надання працівникам відпусток без збереження заробітної плати.

article_54c41ded952d01.25010659

Частиною 2 ст. 84 КЗпП України та ст. 26 Закону України «Про відпустки» передбачено, що за сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних днів на рік.

Важливими гарантіями при наданні відпусток без збереження заробітної плати є те, що на час їх надання за працівником зберігається його місце роботи (посада), а час перебування в таких відпустках зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку.

Так, статтею 9 Закону України «Про відпустки» встановлено, що до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, зараховуються, у т.ч. час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи (посада) і йому не виплачувалася заробітна плата у порядку, визначеному ст. 25 і 26 цього Закону, за винятком відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку, а в разі якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), — до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку, а якщо дитині встановлено категорію «дитина-інвалід підгрупи А» — до досягнення дитиною вісімнадцятирічного віку. Читать далее…

Социальный дополнительный отпуск одинокой матери

Предоставление дополнительных социальных отпусков работающим женщинам, имеющим детей, всегда вызывало массу вопросов и требовало квалифицированной правовой консультации.

Семья-2В этой консультации рассмотрим особенности предоставления социального дополнительного отпуска одинокой матери.

Согласно статье 19 Закона Украины «Об отпусках» женщине, работающей и имеющей двоих или более детей в возрасте до 15 лет, или ребенка-инвалида, либо усыновившей ребенка, матери инвалида с детства подгруппы А 1 группы, одинокой матери, отцу ребенка или инвалида с детства подгруппы А 1 группы, воспитывающему ребенка без матери (в том числе и в случае длительного пребывания матери в лечебном заведении), а также лицу, взявшему ребенка под опеку или инвалида с детства подгруппы А 1 группы, или одному из приемных родителей предоставляется ежегодно дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 10 календарных дней без учета праздничных и нерабочих дней (статья 73 КЗоТ Украины).

При наличии нескольких оснований для предоставления данного отпуска его общая продолжительность не может превышать 17 календарных дней.

Понятие одинокой матери определено в постановлении Пленума Верховного Суда Украины от 06.11.92 г. №  9 «О практике рассмотрения судами трудовых споров» и пункте 5 части 13 статьи 10 Закона Украины «Об отпусках». Читать далее…

Расторжение брака по заявлению одного из супругов, при участии одного из супругов

Случаются ситуации, когда один из супругов, по уважительной причине не может явиться в органы РАГС для подачи заявления на развод.

image-8b265b1823dcc9c0f7e9636dccd2dd78942bf9c73af7e95c684e5bda3af40389-V

В таких случаях другой из супругов должен самостоятельно заполнить только свою часть заявления. А тот из супругов, который не может присутствовать в РАГС, заполняет свою часть заявления у нотариуса и нотариус удостоверяет подлинность подписи на данном заявлении о расторжении брака. Заверенное нотариусом заявление супруг отдает другому супругу для передачи в органы РАГС.

Таким образом, придя в органы РАГС, супруг предоставляет два заявления – свое и от имени супруга, который не может присутствовать в РАГС, заверенное нотариусом. Далее оба супруга должны явиться в органы РАГС в назначенное время для регистрации расторжения брака.

Бракоразводный процесс завершается получением свидетельства о расторжении брака.

Если же один из супругов не может явиться в РАГС и в день регистрации расторжения брака, то об этом нужно указать в самом заявлении о регистрации расторжения брака или направить в органы РАГС дополнительное заявление. Подпись на данном заявлении также должна быть нотариально удостоверена.

Если супруг проживает в другом районе или городе, то в заявлении необходимо указать адрес РАГСа, в который будет отправлено свидетельство о расторжении брака, чтобы получить его лично.  Читать далее…

Щодо можливості визнання недійсним договору, який вчинено під впливом тяжкої обставини і на вкрай невигідних умовах

6e11f42b341ad8da86dd7f129071a00e

Правові наслідки правочину, який вчинено під впливом тяжкої обставини, передбачено статтею 233 Цивільного кодексу України.
Відповідно до ч. 1 ст. 233 Цивільного кодексу України правочин, який вчинено особою під впливом тяжкої для неї обставини і на вкрай невигідних умовах, може бути визнаний судом недійсним незалежно від того, хто був ініціатором такого правочину.
Як роз’яснив Пленум Верховного Суду України в пункті 23 постанови від 06 листопада 2009 року «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними», правочин може бути визнаний судом недійсним на підставі статті 233 ЦК, якщо його вчинено особою під впливом тяжкої для неї обставини і на вкрай невигідних умовах, чим друга сторона правочину скористалася. Тяжкими обставинами можуть бути тяжка хвороба особи, членів її сім’ї чи родичів, смерть годувальника, загроза втратити житло чи загроза банкрутства та інші обставини, для усунення або зменшення яких необхідно укласти такий правочин. Особа (фізична чи юридична) має вчиняти такий правочин добровільно, без наявності насильства, обману чи помилки. Особа, яка оскаржує правочин, має довести, що за відсутності тяжкої обставини правочин не було б вчинено взагалі або вчинено не на таких умовах.
Правочини, що вчиняються особою під впливом тяжкої для неї обставини і на вкрай невигідних умовах, характеризуються тим, що особа їх вчиняє добровільно, усвідомлює свої дії, але вимушена це зробити через тяжкі обставини. Читать далее…

Перспективи визнання недійсним договору дарування нерухомого майна, що був укладений під впливом помилки та з наміром отримувати після цього допомогу та догляд від обдаровуваного

Частиною 1 статті 717 Цивільного кодексу України визначено, що за договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або зобов’язується передати в майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність.

32-big

Частиною 2 статті 717 ЦК України передбачено, що договір, що встановлює обов’язок обдаровуваного вчинити на користь дарувальника будь-яку дію майнового або немайнового характеру, не є договором дарування.

Поняття договору довічного утримання (догляду) надано у статті 744 ЦК України, згідно з якою за договором довічного утримання (догляду) одна сторона (відчужувач) передає другій стороні (набувачеві) у власність житловий будинок, квартиру або їх частину, інше нерухоме майно або рухоме майно, яке має значну цінність, взамін чого набувач зобов’язується забезпечувати відчужувача утриманням та (або) доглядом довічно.

Отже, якщо особа, укладаючи договір дарування нерухомого майна, мала попередню домовленість з іншою особою, якій дарує це майно, що ця особа буде її доглядати, фактично уклала з останнім договір довічного утримання, тобто помилково уклала договір дарування належного їй нерухомого майна.

Актуальним є питання щодо визнання недійсним такого договору дарування, якщо після укладення зазначеного договору обдаровуваний змінив своє ставлення до дарувальника, не забезпечував його, ігнорував домовленості щодо утримання та догляду.

Судова практика з цього питання досить втішна для дарувальника. Верховний Суд України неодноразово висловлював свою правову позицію з цього приводу. Читать далее…