Оставьте ваши контакты и наш консультант свяжется с вами

 

Звільнення працівника у заявку з невідповідністю працівника роботі в межах строку випробування, але у період його тимчасової непрацездатності

1-konsultatsii-sbor-podacha-dokumentvo-na

Статтею 26 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) передбачено, що при укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування повинна бути застережена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу. В період випробування на працівників поширюється законодавство про працю.

Ці правові приписи означають, що під час випробування працівник вважається прийнятим на роботу, але з умовою, що укладений з ним трудовий договір буде розірвано, якщо він не витримає випробування.

Строк випробування при прийнятті на роботу, якщо інше не встановлено законодавством України, не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з відповідним виборним органом первинної профспілкової організації, — шести місяців. Строк випробування при прийнятті на роботу робітників не може перевищувати одного місяця (ч.1 та ч. 2 ст. 27 КЗпП України).

Випробування не встановлюється при прийнятті на роботу наступних категорій осіб та у таких випадках: Читать далее…

Использование факсимиле в хозяйственной деятельности предприятия

0150Для некоторых видов сделок действующим законодательством Украины предусмотрено обязательное соблюдение простой письменной формы.

Сделка считается совершенной в письменной форме, если ее содержание зафиксировано в одном или нескольких документах (в том числе электронных), в письмах, телеграммах, которыми обменялись стороны. Сделка считается совершенной в письменной форме, если воля сторон выражена с помощью телетайпного, электронного или другого технического средства связи (часть 1 ст. 207 Гражданского кодекса Украины).

В соответствии с частью 2 ст. 207 Гражданского кодекса Украины сделка считается совершенной в письменной форме, если она подписана его стороной (сторонами). Сделка, совершаемая юридическим лицом, подписывается лицами, уполномоченными на это его учредительными документами, доверенностью, законом или другими актами гражданского законодательства. Обязательность скрепления сделки печатью может быть определена по письменному соглашению сторон.

Согласно части 3 статьи 207 Гражданского кодекса Украины использование при совершении сделок факсимильного воспроизведения подписи при помощи средств механического, электронного или иного копирования, электронной подписи или иного аналога собственноручной подписи допускается в случаях, установленных законом, иными актами гражданского законодательства, или с письменного согласия сторон, в котором должны содержаться образцы соответствующего аналога их собственноручных подписей.

Вопрос о правомерности использования факсимильной подписи при заключении договора вы рассматривали ранее.

Рассмотрим вопрос о возможности использования факсимильного воспроизведения подписи при исполнении договора (в накладных, актах, письмах и пр.), при составлении первичных бухгалтерских документов. Читать далее…

Шкода, завдана внаслідок ДТП з вини водія підприємства, відшкодовується власником цього джерела підвищеної небезпеки, а не безпосередньо винним водієм

Шкода, завдана внаслідок дорожньо-транспортної пригоди з вини водія, який на відповідній правовій підставі керував автомобілем, що належить роботодавцю, відшкодовується власником цього джерела підвищеної небезпеки, а не безпосередньо винним водієм.

Scales justice and hammer on white background. Isolated 3D image

Таку правову позицію висловив Верховний Суд України у постанові від 6 листопада 2013 року (цивільна справа №6-108цс13 про відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди), виходячи з наступних підстав.

За загальними правилом ч. 2 ст. 1187 ЦК України шкода, завдана джерелом підвищеної небезпеки, відшкодовується власником (володільцем) цього джерела.

У разі завдання шкоди внаслідок взаємодії джерел підвищеної небезпеки їх власникам (володільцям) питання про відшкодування шкоди вирішується за принципом вини (ч. 1 ст. 1188 ЦК України).

У випадках завдання шкоди внаслідок взаємодії джерел підвищеної небезпеки іншим особам застосовується положення ч. 2 ст. 1188 ЦК України.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 1172 ЦК України юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових (службових) обов’язків.

З аналізу змісту глави 82 ЦК України убачається, що законодавець розрізняє поняття «особа, яка завдала шкоду» та «особа, яка відповідає за шкоду». За наявності вини особи, яка завдала шкоду, особа, яка є відповідальною за шкоду, на підставі ч. 1 ст. 1191 ЦК України набуває права зворотної вимоги (регресу) до винної особи у розмірі виплаченого відшкодування. Читать далее…

Чи має юридичну силу боргова розписка?

Відповідно до ст. 1046 Цивільного кодексу України (далі – ЦК) за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов’язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

8d2d352177553035380c8d89065116aa_xl

Згідно із ч. 2 ст. 1047 ЦК на підтвердження укладення договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей.

Отже, письмова форма договору позики з огляду на його реальний характер є доказом не лише факту укладення договору, але й факту передачі грошової суми позичальнику.

Статтею 202 ЦК визначено, що правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. Правочини можуть бути односторонніми та дво- чи багатосторонніми (договори).

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 207 ЦК правочин уважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. Правочин уважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами).

Договір позики є одностороннім договором, оскільки після укладення цього договору всі обов’язки за ним, у тому числі повернення предмета позики або визначеної кількості речей того ж роду та такої ж якості, несе позичальник, а позикодавець набуває за цим договором тільки права. Читать далее…