Оставьте ваши контакты и наш консультант свяжется с вами

 

Обязанности работодателя при формировании заработной платы

original-1361976857

В сфере формирования, регулирования и защиты заработной платы можно выделить немало обязанностей работодателя, в том числе:

 • осуществлять оплату труда в соответствии с коллективным договором на основании должностных окладов для руководителей, специалистов, служащих и для рабочих должностей;
 • осуществлять премирование работников предприятия согласно положению о премировании и коллективному договору;
 • размеры должностных окладов руководителей, специалистов, служащих и отдельных категорий рабочих устанавливать согласно утвержденному штатному расписанию;
 • заработную плату выплачивать дважды в месяц в сроки, предусмотренные законодательством, а в случае, если день выплаты заработной платы совпадает с выходным днем – накануне этого дня;
 • при нарушении сроков выплаты заработной платы компенсировать работникам потерю части заработной платы в связи с ростом цен (инфляцией), согласно действующему законодательству;
 • установить заработную плату в размере не ниже минимальной заработной платы, установленной в Украине;
 • в случае невозможности выплаты заработной платы в денежном выражении, выплата заработной платы может осуществляться, но не более чем 50% начисленной суммы, натурой – товарами, которые являются желаемыми для работника, кроме товаров, перечень которых устанавливается Кабинетом Министров Украины;
 • сообщать работникам об общей сумме заработной платы с расшифровкой по видам выплат, размеры и основание удержания, сумму заработной платы, подлежащей выплате, как за текущий месяц, так и общей с учетом задолженности;
 • сведения об оплате труда работников предоставлять другим органам и лицам только в случаях, прямо предусмотренных законодательством;
 • время простоя не по вине работника оплачивать из расчета не ниже двух третей установленного работнику оклада, но не ниже минимальной заработной платы;
 • не принимать в одностороннем порядке решений, изменяющих установленные в коллективном договоре условия оплаты труда;
 • при заключении трудового договора доводить до сведения работника размер, порядок и сроки выплаты заработной платы, условия, в соответствии с которыми могут производиться удержания из заработной платы.

Читать далее…

Затримання та примусового видворення з України іноземців або осіб без громадянства

Відповідно до статті 55 Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

За правилами частини шостої статті 6 КАС України іноземці, особи без громадянства  та  іноземні  юридичні особи користуються в Україні таким самим правом на судовий захист, що і громадяни та юридичні особи України. Читать далее…

Правові аспекти проведення камеральних перевірок платників податків

473261_html_m77ec19d7Контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні та фактичні перевірки.

Камеральна перевірка проводиться контролюючими податковими органами, в межах їх повноважень виключно у випадках та у порядку, встановлених Податковим кодексом України. В окремих випадках платник може не знати про здійснення такої перевірки.

Відповідно до пп. 75.1.1 п. 75.1 ст. 75 Податкового кодексу України камеральною вважається перевірка, яка проводиться у приміщенні контролюючого органу виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків, та даних системи електронного адміністрування податку на додану вартість (даних органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриваються рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, даних Єдиного реєстру податкових накладних та даних митних декларацій).

Характерною рисою камеральної перевірки є те, що вона здійснюється виключно за даними податкових декларацій без проведення будь-яких інших видів перевірок. Причому камеральній перевірці підлягає вся податкова звітність суцільним порядком.

У ході проведення камеральної перевірки податковий інспектор має право запрошувати платника податку або його представника в міністерство доходів та зборів для перевірки правильності нарахування і своєчасності сплати податків і зборів (обов’язкових платежів). Читать далее…