Оставьте ваши контакты и наш консультант свяжется с вами

 

Що робити, якщо у рішенні суду виявлено описку чи помилку?

law-sliderНерідко трапляються ситуації, коли при ознайомленні із судовим рішенням, наприклад по цивільній справі, виявлено, що рішення суду міститься неправильні дані, тобто у такому разі може йти мова про описку або арифметичну помилку.

Якщо судом допущено описки чи арифметичні помилки, до суду необхідно подавати заяву про виправлення допущених у судовому рішенні описок або арифметичних помилок.

У відповідності до ч. 1 ст. 219 Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК України) суд може з власної ініціативи або за заявою осіб, які беруть участь у справі, виправити допущені у судовому рішенні описки чи арифметичні помилки.

Частиною 2 ст. 219 ЦПК України визначено, що заява про виправлення описок чи арифметичних помилок у судовому рішенні розглядається протягом десяти днів з дня її надходження.

Питання про внесення виправлень вирішують в судовому засіданні, про що постановляється ухвала (ч. 3 ст. 219 ЦПК України).

Особи, які беруть участь у справі, повідомляються про час і місце засідання. Їхня неявка не перешкоджає розгляду питання про внесення виправлень.

До суду подається відповідна кількість екземплярів заяви про виправлення описок чи арифметичних помилок, для усіх сторін по справі.

Перевіривши матеріали справи, суд може дійти висновку про необхідність виправлення зазначених у заяві описок чи арифметичних помилок. Читать далее…

Про деякі актуальні питання при доведенні обставин, на які позивач може посилатися як на підставу своїх вимог, у цивільних справах про відшкодування шкоди, що завдана внаслідок пожежі

Law schoolУ відповідності до ч. 1 ст. 10  ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін.

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог чи заперечень (ч. 3 ст. 10 ЦПК).

Справи про відшкодування шкоди, що завдана внаслідок пожежі, є досить специфічними та мають свої певні особливості у частині щодо доведення позивачем обставин, на які він посилається як на підстави своїх позовних вимог.

У таких справах на забезпечення відповідності рішення суду ст. 212-215 ЦПК України при вирішенні справи суд має належним чином перевірити доводи позивача та встановити причину й місце виникнення пожежі, з чиєї вини сталася пожежа й яке майно було нею пошкоджено.

Позивач має надати докази про істинну причину пожежі, а головне – надати докази вини відповідача.

Часто-густо після пожеж складається відповідний акт про пожежу, саме який у таких справах позивачі долучають до матеріалів справи. Проте такий документ має досить сумнівний характер щодо доведеності вини відповідача (особи, через дії якої сталася пожежа). Читать далее…

Перегляд заочного рішення у провадженнях в цивільних справах

6cc568d9ba37f8d9737239a54d49ff82Умови проведення заочного розгляду справи визначено у ст. 224 Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК), у якій зазначено, що у разі неявки в судове засідання відповідача, який належним чином повідомлений і від якого не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності або якщо повідомлені ним причини неявки визнані неповажними, суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів, якщо позивач не заперечує проти такого вирішення справи. У разі участі у справі кількох відповідачів заочний розгляд справи можливий у випадку неявки в судове засідання всіх відповідачів.
Відповідачам, які не з’явилися в судове засідання, направляється рекомендованим листом із повідомленням копія заочного рішення не пізніше трьох днів з дня його проголошення.
Відповідно до статті 228 ЦПК заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії.
Заява про перегляд заочного рішення повинна бути подана у письмовій формі.

Читать далее…

Що таке маркетингові послуги?

cbbdf6372dc632cdd76300d1edac5771-764x430

Термін «маркетинг» є економічним терміном, чіткого визначання якого не міститься ні в цивільному та податковому законодавстві, ні в бухгалтерських документах (стандартах).

Він походить від англійського слова market і означає дослідження ринку, які проводять для підвищення обсягів продажів чи аби придбати яке-небудь майно.

Спробуємо визначити деякі основні поняття у цьому напряму.

Отже, маркетинг (від англ. marketing – продаж, торгівля на ринку) – управління створенням товарів і послуг та механізмами їх реалізації як єдиним комплексним процесом. Маркетинг – одна із систем управління підприємством, що передбачає ретельний облік процесів, які відбуваються на ринку, для прийняття господарських рішень.

Будь-який суб’єкт господарської діяльності провадить свою маркетингову політику. Маркетингова політика підприємства – це комплекс заходів, що направлені на закріплення та утримання положення підприємства на ринку, забезпечення стабільного отримання прибутку від реалізації товару, розширення ринків збуту та кола контрагентів, а також отримання конкурентних переваг.

Маркетингові заходи – це засоби і способи управління маркетингом. Читать далее…

Основные положения о коллективном договоре на предприятии

Coworkers dividing workload

Коллективный договор является письменным нормативным актом и принимается как средство согласования интересов трудового коллектива и администрации предприятия.

Сторонами коллективного договора являются администрация – собственник предприятия (как правило, в лице директора, представляющего интересы собственника и имеющего соответствующие полномочия) и работники предприятия в лице уполномоченного от трудового коллектива.

Коллектив работников наделяет уполномоченного от трудового коллектива правом представлять его интересы при разработке и заключении коллективного договора, контроле за выполнением обязательств сторон в период его действия. В таком случае администрация признает уполномоченного от трудового коллектива единственным полномочным представителем коллектива работников.

Стороны коллективным договором определяют взаимные обязательства друг друга и обязуются следовать принципам партнерства, равноправия, взаимной ответственности, аргументированности при проведении переговоров по заключению коллективного договора, внесении изменений и дополнений в него, решению вопросов социально-экономических и трудовых отношений.

Предметом коллективного договора являются гарантии и льготы, предоставляемые администрацией предприятия дополнительно по сравнению с действующим законодательством и положениями генерального, отраслевого и регионального соглашений. Читать далее…

Структура и размер заработной платы работника

preview_555388fbc1000Заработная плата – это вознаграждение, исчисляемое, как правило, в денежном выражении, которое по трудовому договору выплачивается работнику за выполненную работу.

Структура заработной платы состоит из основной и дополнительной заработной платы, а также из других поощрительных и компенсационных выплат.

Основная заработная плата – это обязательное вознаграждение работника за выполненную им работу, определяемое должностным окладом (тарифной ставкой) в соответствии с установленными нормами труда. Месячные ставки и должностные оклады устанавливаются на договорной основе между директором предприятия и работником согласно штатному расписанию.

Основная заработная плата является обязательным вознаграждением работнику за выполненную им работу в соответствии с установленными нормами труда, нормами времени, должностными обязанностями и устанавливается в виде должностных окладов. Размеры должностных окладов для работников определяются в пределах имеющихся средств на оплату труда в строгом соответствии с профессиями, квалификацией работников, сложностью и условиями выполняемой ими работы и устанавливаются администрацией предприятия. Читать далее…

Коммерческая тайна на предприятии

2013-08-16427822Под понятием «коммерческая тайна» понимают информацию, которая имеет действительную или потенциальную ценность в силу её полезности и неизвестности третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законных основаниях и по отношению к которой принимаются специальные  меры по её конфиденциальности (секретности).

Состав и объем сведений, представляющих коммерческую тайну, определяются самим предприятием путем принятия, как правило, соответствующего положения о коммерческой тайне.

Положение о коммерческой тайне принимается с целью обеспечения неразглашения коммерческой тайны предприятия.

Такое положение является сводом сведений, которые представляют коммерческую тайну в определенных сферах деятельности субъекта хозяйствования, устанавливает режим доступа к коммерческой тайне и систему (способы) ей защиты (охраны).

Сведения, содержащие коммерческую тайну, относятся к коммерческой деятельности предприятия и имеют коммерческую ценность.

Коммерческой тайной являются сведения организационного, технического, коммерческого, производственного, банковского, делового, профессионального и прочего характера, за исключением тех, которые в соответствии с действующим законодательством Украины не могут быть отнесены к коммерческой тайне. Читать далее…

Порядок выплаты заработной платы

original-1358863626Оплата труда работников предприятия осуществляется в первоочередном порядке после оплаты обязательных платежей.

Начисления заработной платы проводятся бухгалтерией предприятия в соответствии со штатным расписанием, приказами по предприятию, положением об оплате труда предприятия, нормативными документами, инструкциями, служебными записками и т.д.

Первичным документом для начисления заработной платы работникам является табель учета рабочего времени, который зачастую заполняется руководителями отделов и подразделений предприятия и удостоверяется подписью работника отдела кадров.

По личному письменному согласию работника выплата заработной платы может осуществляться частично в натуральной форме с учетом ограничений, установленных действующим законодательством.

Действующим законодательством установлено, что выплата заработной платы осуществляется два раза в месяц. Заработная плата работникам выплачивается регулярно в рабочие дни дважды в месяц через интервал времени, который не превышает шестнадцати календарных дней, и не позже семи дней после окончания периода, за который осуществляется выплата. Читать далее…