Оставьте ваши контакты и наш консультант свяжется с вами

 

О правомерности использования факсимильной подписи при заключении договора

1380878616yxjmcОдним из оснований возникновения гражданских прав и обязанностей, в частности, являются договоры и другие сделки.

Как определено в ч. 1 ст. 626 ГК Украины, договором является договоренность двух или более сторон, направленная на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Частью первой статьи 202 Гражданского кодекса (далее – ГК) Украины определено, что действие лица, направленное на приобретение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, является сделкой.

Поскольку договор является сделкой, то к нему применимы общие положения ГК Украины относительно формы сделок.

Для некоторых видов сделок соблюдение простой письменной формы является обязательным.

Сделка считается совершенной в письменной форме, если ее содержание зафиксировано в одном или нескольких документах (в том числе электронных), в письмах, телеграммах, которыми обменялись стороны. Сделка считается совершенной в письменной форме, если воля сторон выражена с помощью телетайпного, электронного или другого технического средства связи (часть 1 ст. 207 ГК Украины).

В соответствии с частью 2 ст. 207 ГК Украины сделка считается совершенной в письменной форме, если она подписана его стороной (сторонами). Сделка, совершаемая юридическим лицом, подписывается лицами, уполномоченными на это его учредительными документами, доверенностью, законом или другими актами гражданского законодательства. Обязательность скрепления сделки печатью может быть определена по письменному соглашению сторон.

Безусловно, установленная законодательством возможность использования при подписании сделки факсимильного воспроизведения подписи является существенным упрощением процедуры заключения сделки в письменной форме.

Хотя следует отметить, что в действующем законодательстве нет определения понятия «факсимильное воспроизведение подписи» или «факсимиле». Читать далее…

Заключение трудового договора (контракта) с директором предприятия

ph-650-3Согласно ч. 3 ст. 21 Кодекса законов о труде контракт является особой формой трудового договора, в котором срок его действия, права, обязанности и ответственность сторон (в том числе материальная), условия материального обеспечения и организации труда работника, условия расторжения договора, в том числе досрочного, могут устанавливаться соглашением сторон. Сфера применения контракта определяется законами Украины.

Следует обратить внимание на тот факт, что согласно п. 1 Постановления Кабинета Министров Украины «Об упорядочении применения контрактной формы трудового договора» от 19.03.1994 г. № 170 (далее – Постановление № 179) контрактная форма трудового договора применяется к работникам при приеме (найме) на работу только в случаях, прямо предусмотренных законами.

Поскольку сфера применения контракта определяется законами Украины, то следует отметить, что в перечень законов, в соответствии с которыми разрешается применение контрактной формы трудового договора, входит и Хозяйственный кодекс Украины. Читать далее…

Застосування заходів дисциплінарного впливу аж до відрахування з вищого навчального закладу студента, якому оголошено підозру про вчинення кримінального правопорушення

W240_H160_OcenterПитання: Чи може вищий навчальний заклад відрахувати студента, якому оголошено підозру про вчинення кримінального правопорушення, якщо цього вимагають слідчі органи?

У частині 1 статті 8 Конституції України визначено, що в Україні визнається і діє принцип верховенства права.

Згідно зі ст. 19 Основного Закону України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством, а органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

У статті 62 Конституції України закріплений принцип презумпції невинуватості, відповідно до якого особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Якщо студенту тільки повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, провина його ще не доведена у встановленому законом порядку. Читать далее…

Про можливість стягнення заборгованості за розпискою боржника, якщо сплинув строк позовної давності

12801У практиці нерідко зустрічаються випадки, коли одна фізична особа надає іншій фізичній особі гроші на певний строк, взявши при цьому відповідну розписку. На жаль, може так трапитись, що боржник не повертає надані гроші, мотивуючи різними причинами та навмисно затягуючи момент повернення грошей до трьох років та більше. Що робити у такому випадку добросовісному позикодавцю? Розглянемо деякі основні моменти.

Отже, тут йдеться про договір позики.

Згідно з ч. 1 ст. 1046 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов’язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Частинами 1 та 2 статті 1047 ЦКУ встановлено, що договір позики укладається у письмовій формі, якщо його сума не менш як у десять разів перевищує встановлений законом розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (зараз це 170,00 гривень), а у випадках, коли позикодавцем є юридична особа, — незалежно від суми. На підтвердження укладення договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей. Читать далее…

Про деякі аспекти щодо забезпечення адміністративного позову у спорах з податковими органами при оскарженні їх дій щодо призначення позапланових перевірок платників податків

image141208288Перед платником податків, щодо діяльності якого податковим органом призначено позапланову п
еревірку, постає питання, як можна захистити свої права та законні інтереси у разі, коли платник податків цілковито впевнений, що наказ про організацію здійснення перевірки є протиправним.

У такому випадку платник податку, зрозуміло, подаватиме до суду адміністративний позов про визнання протиправним та скасування відповідного наказу, визнання дій протиправними.

Не всі суб’єкти господарської діяльності знають, що законом у таких випадках платникам податків гарантується право ставити питання про вжиття судом заходів забезпечення позову. У цьому разі йдеться про клопотання про забезпечення адміністративного позову.

На обставинах, що можуть слугувати підставою для призначення позапланової перевірки, ми зупинятися не будемо.

Розглянемо питання щодо обґрунтованості клопотання про вжиття судом заходів забезпечення позову шляхом заборони податковому органу проводити позапланову перевірку терміном до вирішення по суті спору про визнання протиправним та скасування наказу про організацію здійснення перевірки. Читать далее…

Поширення дії Закону України «Про захист прав споживачів» на правовідносини між страховиком та страхувальником за договорами страхування щодо автотранспорту

Main types of InsuranceСудова практика свідчить про поширеність випадків прямого чи опосередкованого застосування до страхових відносин Закону України «Про захист прав споживачів» від 12 травня 1991 р. № 1023-XII (далі – Закон № 1023-XII). Перш за все це стосується питань про підсудність за місцем проживання споживача або за місцем заподіяння шкоди, виконання договору, звільнення від сплати судового збору, можливості вимагати відшкодування моральної (немайнової) шкоди.

При розгляді у судах справ зазначеної категорії має місце протилежна судова практика.

Проведемо аналіз норм чинного законодавства України та судової практики з цивільних справ, що виникають з договорів страхування відносно автотранспортних засобів у частині можливості поширення на відносини страхування між страховиком та страхувальником норм Закону № 1023-XII.

Отже, згідно з п. 22 ч. 1 ст. 1 Закону № 1023-XII, споживач – це фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов’язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника.

У п. 17 ч. 1 ст. 1 Закону № 1023-XII визначено, що послуга – діяльність виконавця з надання (передачі) споживачеві певного визначеного договором матеріального чи нематеріального блага, що здійснюється за індивідуальним замовленням споживача для задоволення його особистих потреб. Читать далее…

Підсудність у справах за позовом страхувальника до страховика за договором страхування КАСКО

wps-wpimageЯк свідчить практика, достатньо складним є питання дотримання правил підсудності у цивільних справах, що виникають з договорів страхування.

Нерідко страхові компанії у текстах своїх договорів страхування зазначають, що при неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, вони вирішуються в судовому порядку відповідно до законодавства України, а місце розгляду справ визначається за принципом договірної підсудності, тобто за місцезнаходженням юридичної особи – страховика, наприклад, у м. Києві.

Для фізичної особи (страхувальника), що уклала такий договір, у разі виникнення суперечностей зі страховою компанією щодо суми страхового відшкодування, якщо такий страховик проживає в іншому місті України, виникає проблема, пов’язана з поїздками у судові засідання до іншого міста. Читать далее…

Застосування облікової ставки Національного банку України у цивільному та господарському праві

533224513

У статті 1 Закону України «Про Національний банк України» від 20 травня 1999 року № 679-XIV міститься таке визначення поняття «облікова ставка Національного банку України»: облікова ставка Національного банку України – один із монетарних інструментів, за допомогою якого Національний банк України встановлює для банків та інших суб’єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених та розміщених грошових коштів.

Аналогічне за суттю, але дещо більш об’ємне за обсягом визначення цього поняття наведене у пункті 1.1 глави 1 Положення про процентну політику Національного банку України, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 18 серпня 2004 р. № 389, що зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 вересня 2004 р. за № 1092/9691 (далі – Положення № 389), відповідно до якого облікова ставка Національного банку – один з монетарних інструментів, за допомогою якого Національний банк установлює для суб’єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених та розміщених грошових коштів на відповідний період і є основною процентною ставкою, яка залежить від процесів, що відбуваються в макроекономічній, бюджетній сферах та на грошово-кредитному ринку. Читать далее…

Підходи Верховного суду України до визначення акту перевірки як документу, висновки якого не можуть бути предметом спору

a1o2Колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України у своїй постанові від 7 липня 2015 року висловила позицію щодо неможливості визнання висновків акту перевірки предметом спору.

Суд установив, що управління ПФУ провело планову та позапланову перевірки банку з питань дотримання вимог законодавства щодо нарахування, обчислення та сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, інших платежів та надання достовірних відомостей до органів ПФУ, про що складено акти від 11 грудня 2009 року № 135 та 17 листопада 2010 року № 22.

Так, у справі за позовом прокурора в інтересах держави в особі управління Пенсійного фонду України до банкіської устнови про стягнення заборгованості зі сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування Судова палата в адміністративних справах ВСУ постановила скасувати ухвалу суду касаційної інстанції та направити справу на новий розгляд до суду касаційної інстанції, постановивши наступне. Читать далее…

Зменшення розміру неустойки (штрафу, пені) за рішенням суду

img-20140603143053-252Укладаючи договори, банківські структури полюбляють передбачати занадто велику відповідальність позичальника на випадок порушення останнім умов договору щодо повноти та своєчасності виконання грошових зобов’язань перед банком. Іноді апетити банків щодо визначення розміру неустойки за прострочення виплати кредиту не має меж.

Нерідко подібні випадки зустрічаються й у відносинах між сторонами (суб’єктами господарської діяльності) у господарських правовідносинах, наприклад, між сторонами по договору поставки, купівлі-продажу тощо.

Звичайно, порушення грошових зобов’язань боржника може мати об’єктивний характер. У такому випадку боржник може розраховувати на зменшення розміру неустойки (штрафу, пені).

Таке питання слід піднімати у суді та заявляти відповідні клопотання.

Отже, розмір неустойки може бути зменшений за рішенням суду. Частиною 3 статті 551 Цивільного кодексу України для цього передбачено два випадки:

  • розмір неустойки значно перевищує розмір збитків;
  • за наявності інших обставин, які мають істотне значення.

Статтею 233 Господарського кодексу України також передбачена можливість зменшення розміру штрафних санкцій. Згідно з ч. 1 ст. 233 ГК, у разі якщо належні до сплати штрафні санкції надмірно великі порівняно із збитками кредитора, суд має право зменшити розмір санкцій. При цьому повинно бути взято до уваги:

  • ступінь виконання зобов’язання боржником;
  • майновий стан сторін, які беруть участь у зобов’язанні;
  • не лише майнові, але й інші інтереси сторін, що заслуговують на увагу.

Частина 2 ст. 233 ГК України визначає, якщо порушення зобов’язання не завдало збитків іншим учасникам господарських відносин, суд може з урахуванням інтересів боржника зменшити розмір належних до сплати штрафних санкцій. Читать далее…